Kancelaria świadczy usługi w w zakresie legalizacji pobytu Cudzoziemców w Polsce, jak i legalizacji ich pracy. Co ważne, w postępowaniach legalizujących pobyt Cudzoziemca w Polsce stroną postępowania jest sam Cudzoziemiec, podczas gdy w postępowaniach o legalizację pracy stroną jest już jego Pracodawca. i tak, Cudzoziemiec może zalegalizować swój pobyt w Polsce np. ze względu na wykonywanie pracy. W tym jednym przypadku istnieje możliwość wystąpienia w jednym postępowaniu (tzw. procedurze łącznej) o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Jest to o tyle korzystne, że w jednej procedurze, przed tym samym Urzędem, składając jeden wniosek z kompletem dokumentów uzyskuje się jedną decyzję zezwalającej na pobyt czasowy i na wykonywanie pracy w Polsce, bez konieczności prowadzenia dwóch odrębnych postępowań. Oprócz pracy, Cudzoziemiec może legalizować swój pobyt w Polsce również ze względu na inne przesłanki. I tak rozróżnia się następujące procedury legalizujące pobyt Cudzoziemca:
 • zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,

 • niebieska karta UE,

 • zezwolenia na pobyt czasowy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej,

 • zezwolenia na pobyt czasowy w związku z połączeniem z rodziną,

 • zezwolenia na pobyt czasowy w związku z małżeństwem z obywatelem Polski,

 • zezwolenia na pobyt czasowy w związku ze studiami bądź inną nauką,

 • zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności,

 • zezwolenia na pobyt stały/zezwolenia na pobyt rezydenta UE,

 • uznania za obywatela polskiego.

Wraz z Cudzoziemcem mogą ubiegać się o legalizację pobytu w Polsce również członkowie jego rodziny (np. mąż/żona, dziecko, ojciec/matka) lub inne osoby, które pozostają z nim w nieformalnym związku.

Czasami niezbędne do przeprowadzenia powyższych postępowań jest także uzyskanie innych dokumentów, takich na przykład jak:

 • uzyskania numeru PESEL,

 • uzyskanie numeru NIP,

 • uzyskania meldunku,

 • rejestracji samochodu,

 • uzyskanie polskiego prawa jazdy,

 • uzyskanie zaświadczenia z ZUS, bądź z Urzędu Skarbowego.

Wszystkie te procedury są skomplikowane i wymagają złożenia w odpowiednich Urzędach wielu wniosków i dokumentów. Zapewniamy naszym klientom wszelką pomoc na każdym etapie postępowania przed odpowiednimi Urzędami oraz dbamy by nasi klienci przeszli przez nie sprawnie i z pozytywnym rezultatem.