Kancelaria pomaga pracodawcom w uzyskaniu zezwoleń na pracę w Polsce dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej oraz dokumentów zezwalających na legalny pobyt w Polsce dla nich i ich rodzin.

Zapewniamy wszelką pomoc i dbamy by nasi klienci nie ponosili negatywnych konsekwencji nielegalnego wykonywania pracy. Zainteresowanym klientom oferujemy zastąpienie ich przed organami administracji w procedurach mających na celu legalizację pobytu na terytorium Polski oraz uzyskanie karty pobytu dla ich pracowników.

Oferujemy Pracodawcom wsparcie w uzyskaniu dokumentów umożliwiających legalizację pobytu cudzoziemca w Polsce takich jak:

 • zezwolenie na pracę
 • karta pobytu, w tym także:
  • karta stałego pobytu,
  • karta czasowego pobytu,
  • karta rezydenta długoterminowego UE,
  • niebieska karta UE.

Oferujemy również wsparcie prawne dla pracodawców zatrudniających obywateli Rosji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Armenii na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

W ramach poszczególnych usług zapewniamy pełną obsługę każdego z etapów procedury legalizacji pobytu w Polsce i uzyskania pozwolenia na pracę dla cudzoziemca, w tym między innymi:

 • doradztwo w zakresie wyboru właściwej procedury i odpowiedniego rodzaju zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt,
 • uzyskanie kart pobytu, w tym także karty stałego pobytu, karty tymczasowego pobytu, karty rezydenta długoterminowego UE oraz niebieskiej karty UE,
 • uzyskanie wszystkich rodzajów zezwoleń na pracę oraz przedłużeń zezwolenia o pracę,
 • prowadzenie spraw dotyczących uzyskania zaproszenia,
 • uzyskanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy,
 • uzyskanie rejestracji pobytu oraz kart pobytu członka rodziny obywatela UE, również kart stałego pobytu dla obywateli UE i ich rodzin,
 • prawidłowe wypełnienie właściwych wniosków o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt lub/i zezwolenia na pracę, zgodnie z wymogami urzędu i zgodnie z przepisami prawa,
 • kontaktowanie się z Powiatowymi i Wojewódzkimi Urzędami Pracy oraz Urzędami Wojewódzkimi,
 • złożenie oferty wolnego miejsca zatrudnienia w celu uzyskania informacji starosty, jeżeli będzie to wymagane,
 • przygotowanie dodatkowych dokumentów/oświadczeń w ramach obsługi cudzoziemców,
 • pomoc prawną odnośnie wymaganej dokumentacji oraz bieżące wsparcie w procesie uzyskania zezwolenia na pracę,
 • wsparcie cudzoziemca w przypadku wezwania do osobistego stawiennictwa w urzędzie w celu udzielenia wyjaśnień,
 • współpraca z tłumaczem przysięgłym i notariuszem, jeżeli występuje taka potrzeba,
 • udzielanie porad odnośnie przepisów polskiego prawa imigracyjnego,
 • pomoc w uzyskaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 • pomoc w uzyskaniu numeru PESEL – w tym numeru PESEL dla obcokrajowców niemieszkających w Polsce,
 • prowadzenie spraw o poświadczenie obywatelstwa polskiego,
 • inne sprawy związane z pobytem cudzoziemców na terytorium Polski.