W procesach sądowych reprezentujemy zarówno pracowników jak i pracodawców. Dzięki temu nie tylko znamy przepisy i orzecznictwo, ale także rozumiemy zakres interesów każdej ze stron sporu przed sądem pracy. To pozwala prowadzić zlecone nam sprawy efektywnie, a także zwiększa szanse na wypracowanie pomiędzy stronami ugodowego zakończenia sporu.
Sprawy, które prowadzi nasza Kancelaria dotyczyły m.in.:
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • roszczeń związanych z likwidacją stanowiska pracy (faktycznej, pozornej, ukrytej)
  • odszkodowania z umowy o zakazie konkurencji,
  • odszkodowania za mobbing i dyskryminację,
  • roszczeń pracowników związanych z przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę
  • wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę,
  • niezgodnego z przepisami dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę,
  • zwolnienia pracowników objętych szczególną ochroną (kobiety w ciąży, osoby w wieku przedemerytalnym, działacze związkowi, społeczni inspektorzy pracy itp.),
  • wypłaty odprawy pieniężnej w związku ze zwolnieniem pracownika,